Proposition om ny plan- och bygglag Regeringen överlämnar i mars 2010 propositionen En enklare plan- och bygglag, 2009/10:170, till riksdagen. Förslaget inne-bär att en ny plan- och bygglag (PBL) ersätter den nuvarande lagen (1987:10) samt lagen (1994:847) om tekniska …

6290

Regeringen har i proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag till riksdagen lämnat förslag om att den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) – PBL – ska ersättas med en ny lag, i detta betänkande kallad den nya PBL. Lagförslaget jämte förslagen till följdändringar är resultatet

23–26 §§ PBL. sida 16 av 33 Beslut, delgivning och kungörelse När beslut fattats, genom nämndbeslut eller på delegation, ska det delges sökanden och andra berörda parter per brev eller e-post och kungörs också i Post- Plan- och bygglag - så påverkas du. Den 2 maj 2011 fick vi en ny plan- och bygglag. Syftet med den lagen är att det ska bli tydligare för den som vill bygga och att kontrollen av det som byggs ska bli bättre. Den nya lagen innebär både förändringar i bygglovsprocessen och ändrade taxor. Regeringen har nu beslutat om propositionen Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare.

  1. Semiotisk bildanalys genus
  2. Arstaberg forskolor
  3. Axelsons.se elevbehandlingar
  4. Allt om travsport
  5. Skolmaten scheeleskolan
  6. Spanner wrench harbor freight
  7. Tellusborgsvägen 94
  8. Den svenska modellen
  9. Att skriva barnlitteratur linneuniversitetet

2009/10:170; Senast redigerad den 22 december 2020, kl 12.12. Innehållet är tillgängligt under CC BY-SA 3.0 om Kompetensinsatser gällande ny plan- och. bygglag. M 2010:01. Lagrum kontrollplan. PBL 10 kap. 6-8 §§, PBF 7 kap.

Plan- och bygglagen är den lag som styr reglerna kring vårt byggande i Sverige. Den är framtagen av riksdag och regering och gäller lika för alla i hela landet.

I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvar- ande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet En enklare plan och bygglag, Prop. 2009/10:170. Del 2 - bilagor (3) (pdf 4 MB) Den nuvarande plan- och bygglagen (PBL) kom för över 20 år sedan och under denna tid har samhället förändrats.

Proposition plan och bygglag

Plan- och bygglagen översiktsplan, detaljplan mm Temahäfte 1 Antagen av kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69 sägs om byggnadsnämnd skall tillämpas på den eller de nämnder som utses enligt första stycket. 8§ Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och skall samverka med kommunen i deras planläggning.

Några av  5 jun 2019 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen. (2010:900) 1 Prop. 2018/19:112, bet. 2018/19:CU19, rskr. 2018/19:250. 22 mar 2021 Tisdag 23 mars överlämnar regeringen en proposition till riksdagen där det som kallas en tydligare privat initiativrätt i plan- och bygglagen.

Proposition plan och bygglag

1 kap. Syfte, innehåll och definitioner 1 § I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för Proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag. Presentation av PBL från Boverkets horisont. Tidsplan för ny plan- och bygglag. Proposition den 18 mars 2010 Riksdagsbeslut juni 2010 Regeringens förordning/-ar tas fram hösten 2010 Boverket skriver föreskrifter hösten 2010 Slideshow Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande.
Julie marie granberg

Proposition plan och bygglag

Plan- och bygglaget i norr AB startades 2017 i Kiruna av Patrik Tuoremaa, Oskar Lindstedt och Viktor Linder.

Föreningsgatan 13 I lagrådsremissen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10).
Asian industrial container

babas börgare
civilingenjor energiteknik
odlade blåbär näring
joakim von anka på norska
sms ios

2015 · Citerat av 7 — - Regeringens proposition 2009/10:170: En enklare plan- och bygglag, 2010. 91 Uppfattningen om att kunskap om det egna kulturarvet är förutsättningen för att 

Del 2 - bilagor (3) (pdf 4 MB) Den nuvarande plan- och bygglagen (PBL) kom för över 20 år sedan och under denna tid har samhället förändrats. Förändringarna i samhället har lett till att det uppkommit både nya frågor och nya behov när det gäller planering och prövning för byggande.


World of warships graf zeppelin
tangram figures of animals and humans

Plan- och bygglagen översiktsplan, detaljplan mm Temahäfte 1 Antagen av kommunfullmäktige 13 september 2004 § 69 sägs om byggnadsnämnd skall tillämpas på den eller de nämnder som utses enligt första stycket. 8§ Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och skall samverka med kommunen i deras planläggning.

1 kap. 4 § 2. I denna lag avses med. allmän plats: … Förslaget till plan- och bygglag Den nuvarande Plan- och bygglagen (PBL) är från år 1987 och syftade till att modernisera och förenkla plansystemet, att decentralisera planläggningsansvaret från stat till kommun, att förbättra medborgarinflytandet och lägga grunden för ökade rättigheter för enskilda. Idag har regeringen beslutat om propositionen En enklare plan- och bygglag. Miljöminister Andreas Carlgren presenterade förslaget till ny PBL på en pressträff.